A COPY GENERAL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Tisztelt Ügyfelünk!  

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a megrendelő általi aláírással, amely az alábbi feltételek elfogadását is jelenti, szolgáltatás teljesítésére irányuló szerződés jön létre a megrendelő és a Copy General Zrt. között. Amennyiben további segítségre lenne szüksége, kollégáink állnak rendelkezésére. 

Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Copy General Zrt oldalára, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, használja – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak – a Jelen szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

A Megrendelőnek a megrendelés bármely szakaszában és a megrendelésnek a Szolgáltató részére való elküldéséig a honlapon, vagy email kommunikációban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására. A megrendelési felületen fennálló hibát a megrendelési felületen a törlés gombbal a megrendelés visszaigazolásáig, egyéb megrendelési forma esetén az arra irányadó kommunikációs csatornán jogosult jelezni. 

A Megrendelő által a honlapon elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által megadott adatokat (megrendelés részletei, számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítását, amennyiben ezt a Megrendelő a honlapon leadott rendelés leadásakor az erre szolgáló checkboxba helyezett pipával kifejezetten kéri, úgy a szolgáltatás, vagy termék árát, a szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag arról tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a megrendelése megérkezett. 

A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről amennyiben az a megrendeléssel kapcsolatos korlátozást nem tartalmaz, az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között. 

A Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

A szerződés nyelve elsődlegesen magyar, amennyiben a szolgáltató a más nyelven küldött megrendelésre az abban meghatározott nyelven küldi meg a válasz e-mailt, úgy az a nyelv válik irányadóvá. 

A létrejött megrendelés a Szolgáltató belső rendszerében kerül iktatásra. A hozott anyag tartalmáért (elírás, helyesírási hiba, grafikai hiba) és minőségéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az ilyen típusú hibák nem minősülnek nyomdahibának. Amennyiben a hozott anyag nyomdakésszé alakítását Szolgáltató végezte, látványtervet küld Megrendelő részére, mely elfogadása esetén Szolgáltató legyártja az anyagot. Az elfogadott látványtervből gyártott termékek után tartalmi és formai reklamációt Szolgáltató nem fogad el. Minden megrendelőnknek lehetőséget biztosítunk, hogy nyomás előtt egy próbaíven győződjön meg arról, hogy az általa készített file a digitális nyomtatással milyen lesz (nyomtatónk rendszeresen színkalibrált, azonban a technológiából adódóan az ofszet nyomtatástól eltérő eredményt okoz. Papírminta katalógusunkat is úgy készítettük el, hogy az ne csak a papírok jellegét (színét, grammsúlyát, felületét stb.), hanem az azokon megjelenő nyomatképet is megmutassa, ezért a nyomtatás minősége a papír kiválasztásakor nagyrészt előre látható lesz. Ennek alapján, illetve a próbanyomat ismeretében eldöntheti, hogy kéri-e a nyomtatást vagy sem, de a próbaként elkészült nyomatokat ki kell fizetnie. A megrendelő kérésére a gép nyomási görbéjén állíthatunk ugyan, de nem biztos, hogy ez számára megfelelő eredményt hoz és természetesen költséggel jár. Amennyiben lemond a próbanyomásról, úgy tekintjük, hogy a munkát látatlanban megrendelte, és az ő kockázata az esetleges szöveg- illetve layer hiba vagy színeltérés, ami adódhat a technológiából, de adódhat CMYK-RGB beállítási hibából is, ami pdf file esetén előlünk rejtve maradhat. A megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg elfogadja az ÁSZF-et is.   

 1. A Copy General Zrt. a megrendelés alapján elkészített munkát elsődlegesen a megrendelőnek személyesen köteles átadni, a megrendelő pedig törekedni köteles arra, hogy a munkát személyesen vegye át. Amennyiben a megrendelő házhoz szállítást kért, a Copy General Zrt. a munkát a megrendelő által megadott címre köteles szállítani.
 2. A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a megrendelő a kész munkát a megadott címen személyesen átvenni nem tudja, úgy a szállító Copy General Zrt. a kész munkát a megrendelő által meghatározott címen bármely, jogszerűen ott tartózkodó, illetve az adott címen található jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet képviseletében eljáró, továbbá az adott szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló személynek jogosult átadni és az átvételről igazolást kérni.
 3. Az átvételt követően a megrendelő a lehető legrövidebb időn belül köteles megvizsgálni az átadott munka minőségét és mennyiségét, az átvételt igazoló szállítólevelet pedig az esetleges minőségi kifogás és szavatossági igény megjelölésével legkésőbb az átvételt követő 2 munkanapon belül a Copy General Zrt.-nek visszaküldeni.
 4. A 3) pontban előírt határidő jogvesztő, leteltét követően az átadott kész munkával kapcsolatos minőségi kifogás előterjesztésére nincs lehetőség. Ha a megrendelő a 3. pontban előírt határidő alatt nem küldi vissza az átvételt igazoló szállítólevelet, illetve minőségi kifogással nem élt, azt úgy kell tekinteni, hogy a szolgáltatást elfogadta.
 5. Fuvarozó közbeiktatásával történő szállítás esetén, ha a munkát a megrendelő személyesen veszi át, a megrendelő köteles – a szállító Copy General Zrt. érdekében – a küldemény hiányosságaival, sérüléseivel vagy a késedelmes szállítással kapcsolatban a fuvarozóval szembeni igények érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket megtenni, és erről a Copy General Zrt.-t haladéktalanul értesíteni.
 6. Az 5) pontban előírt intézkedések elmulasztása esetén a megrendelő nem követelheti a szállítótól azoknak a károknak a megtérítését, illetőleg maga felel azokért a károkért, amelyek a fuvarozóval szemben érvényesíthetők lettek volna.
 7. Az 5)-6) pontban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a munkát a megrendelő helyett átvevő, a 2) pontban meghatározott más személyre is, ha az a megrendelőtől a fuvarozóval szembeni igények érvényesítésére is kiterjedő hatályú meghatalmazást kapott.
 8. A fizetés elmulasztása esetén az eredeti példány(oka)t a Ptk. 6:246. §-ának (2) bekezdése értelmében mint zálogtárgy(ak)at a számla kiegyenlítésének biztosítására a Copy General Zrt. jogosult magánál tartani.
 9. Amennyiben a megrendelt munka átadása a megrendelő szerződésszegése miatt marad el, a Copy General Zrt. az eredeti példány(oka)t és az elkészített munkát a teljesítés megállapodás szerinti időpontját követő 15. napon a megrendelő minden előzetes értesítése nélkül megsemmisítheti. Az elkészített munka őrzésére egyebekben a Ptk. felelős őrzésre vonatkozó rendelkezései irányadók.
 10. A megrendelő indokolás nélküli elállásra kizárólag abban az esetben jogosult, amennyiben kész terméket rendel meg a Copy General Zrt.-től mint szolgáltatótól, az alábbiak szerint.

a.) Ha a megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató honlapjának Impresszumában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Megrendelő felhasználhatja az „alábbi linken” keresztül elérhető (1. sz. melléklet) elállási nyilatkozat-mintát is. A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha 14 napon belül elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

b) A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Megrendelő elállási nyilatkozatának megérkezését.

c) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő megfelelő és erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a Szolgáltatónak.

d) Postai úton történő küldés esetén a postára adás dátumát, e-mail útján történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Postai út igénybevétele esetén a Megrendelő levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

e) A Megrendelő elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltató székhelyére visszajuttatni.

f) A fenti határidő megtartott abban az esetben, ha a Megrendelő a 14 napos határidő letelte előtt juttatja el a Szolgáltatóhoz a terméket.

g) A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Megrendelőt terheli, kivéve, ha a Szolgáltató kifejezetten vállalta e költségek viselését.

h) A Szolgáltató utánvéttel visszaküldött csomagot nem vesz át. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Megrendelőt semmilyen más költség nem terheli.

i) Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Megrendelő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

j) a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.

k) Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

l) A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Megrendelő kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

Abban az esetben, amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató honlapja igénybevételével nyomdai szolgáltatási munkát rendel meg, úgy a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bek. c.) pontjában foglalt rendelkezések szerint a Megrendelőt elállási jog nem illeti meg, mivel megrendelése elsődlegesen szolgáltatásra, valamint olyan nem előre gyártott termékre vonatkozik, amely a Honlap paraméterezés szerint a Megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére lett előállítva, ezért az egyedi termékként egyértelműen és kizárólag a Megrendelő személyére szabottan készült el.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a Honlap felületén keresztül tájékoztat. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy a Megrendelő a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Köszönjük, hogy figyelmesen végigolvasta a tájékoztatónkat, és reméljük, örömmel veszi igénybe szolgáltatásainkat.

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Fogyasztói elállási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén szíveskedjen kitölteni és visszajuttatni) Címzett: Copy General Zrt. (1139 Budapest, Forgách u 9/b.) Telefonszám: +36 20 424 4845 Email: sales@copygeneral.hu, Elérhetőségeink: Elállás esetén a terméket leadhatja bármely üzletünkben. Üzleteink és központi irodánk címét itt találhatja meg: www.copygeneral.hu/uzletek Az elállás pontos feltételeit a www.copygeneral.hu oldalon az ÁSZF rendelkezései közt tüntettük fel. Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:1 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:2 ………………………………………………………………………………………………… A fogyasztó(k) neve: ………………………………………………………………………………………………… A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………………………………………………… Kelt:…………………………… …………………………………… Fogyasztó(k) aláírása: …………………………………………. 1 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése 2 A megfelelő jelölendő