GDPR Rendelkezéseinek megfelelő Adatvédelmi Nyilatkozat

  1. Az Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya

1.1. A jelen adatvédelmi nyilatkozat a copygeneral.hu domain név alatt működő honlapon (a továbbiakban: honlapon) a COPY GENERAL Irodai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 9. B. ép.; Cégjegyzékszám: 01-10- 047855) Üzemeltető, (a továbbiakban: Üzemeltető, vagy COPY GENERAL) által nyújtott szolgáltatások – így különösen a nyomtatási szolgáltatás nyújtás, webáruházban történő vásárlás és más interaktív szolgáltatások – Felhasználó általi igénybe vétele során történő személyes adatkezelés szabályait tartalmazza. A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybe vételével a Felhasználó a honlapon nyújtott szolgáltatásokat az egyedi szerződésben meghatározott szerződési feltételben foglaltaknak megfelelően elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatvédelmi nyilatkozatot.

1.2. Jelen nyilatkozat az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően) rendelkezéseit is egyidejűen veszi figyelembe. A nyilatkozat szükségesen rögzíti, hogy az általános alapelvek megtartása mellett az egyes ágazati jogszabályok által meghatározott ideig megőrzendő nyilvántartások (adatbázisok) és okiratok értelemszerűen és szükségesen tartalmazhatnak személyes adatokat, amelyeknek a jogszabály által meghatározott ideig történő tárolása nem sértheti a személyek jogait.

1.3. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot módosítsa. Az adatvédelmi nyilatkozat kizárólag az adatvédelmi jogszabályi rendelkezések keretein belül, azoknak megfelelő tartalommal módosítható. A módosított adatvédelmi nyilatkozatot az Üzemeltető köteles a honlapján az előzővel azonos módon közzétenni. A módosítás a közzétételt követő napon lép hatályba. Az Üzemeltető által nyújtott bármely szolgáltatás igénybe vétele és használata a módosított adatvédelmi nyilatkozat elfogadását jelenti. 1.4. Fogalom meghatározások

1.4.1 Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

1.4.2 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

1.4.3 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Nyilatkozatában hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül a COPY GENERAL.

1.4.4 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

1.4.5 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Üzemeltető nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében

Adatfeldolgozók lehetnek: 

  • MARBES CONSULTING s.r.o., Brojova 16, 326 00 Plzeň, Csehország
  • Multisoft Kft., 1112 Budapest, Kőérberki út 36., Adószám: 10664939-2-43, cégjegyzékszám: 01- 09-161858
  • ALFA- HUMAN Kft., 3580 Tiszaújváros, Szt. István út 13.; Adószám: 14545683-2-05, Cégjegyzékszám: 05-09-016633
  • WebSAS Kft., 8272 Tagyon, Petőfi Sándor utca 7., Adószám: 13412274-2-19, Cégjegyzékszám: 19-09-515271
  • BIRODA Kft., 2119 Pécel, Kond Vezér u. 19., Adószám: 13412274-2-19, Cégjegyzékszám: 13- 09-179940
  • MiniCRM Zrt., 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., Adószám: 23982273-2-42, Cégjegyzékszám: 01-10-047449 

 

1.4.6 Szolgáltatás(ok): az Üzemeltető, vagy az Üzemeltetővel szerződésben álló szolgáltatók által kifejtett gazdasági tevékenység, illetve azok a szolgáltatások, amelyeket ténylegesen telephelyein személyesen megjelenő felhasználók mint megrendelők részére, vagy elektronikus felület igénybevételével illetve azon keresztül (honlap, egyéb elektronikus rendelési rendszer stb.) az Üzemeltető elérhető szolgáltatásokként végez folytat és amely tevékenysége körében adatkezelést végez.

1.4.7 Felhasználó: az a természetes személy, aki a Üzemeltető bármely Szolgáltatását igénybe veszi, vagy bármely Üzemeltetői felületen regisztrál, (azaz személyes adatot szolgáltat) és ennek keretében megad legalább egy az alábbi 1.5. pontban felsorolt személyes adatot.

1.4.8 Külső szolgáltató: az Üzemeltető által, az egyes Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partner, amelyek számára a szolgáltatás biztosítása érdekében felhasználói személyes adat továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve azonosan a Szolgáltatás teljesítése céljából az Üzemeltető részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Üzemeltető Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

 1.4.9 Honlap(ok): az Üzemeltető által üzemeltetett honlapok: copygeneral.hu. és a honlapokhoz tartozó social media felületek.

1.4.10 Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

1.4.11 Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 1.4.12. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

1.4.13 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

1.4.14 Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

1.4.15 Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett csoportosítási és elkülönítési műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése. 1.5 A kezelt Személyes adatok köre